Nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp 4.0
Chuẩn hóa và kết nối hàng trăm quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp của bạn tại một nơi duy nhất.
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng

Liên kết toàn diện các quy trình và phòng ban trên cùng một nền tảng

Quản lý và tự động hóa các quy trình trong doanh nghiệp.

Ứng dụng những mô hình quản lý nổi tiếng thế giới trong nền tảng E-management đầu tiên tại Việt Nam cho điều hành doanh nghiệp và dự án.
QUẢN LÝ TOÀN DIỆN QUY TRÌNH

Quy trình làm việc được chuẩn hóa và theo dõi dễ dàng

LIÊN KẾT CÁC QUY TRÌNH VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT

Tự động chuyển giao công việc giữa các quy trình và đo lường kết quả

CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU, GIẢM THIỂU SAI SÓT

Mọi dữ liệu và công việc được chuẩn hóa để kiểm soát.

THIẾT LẬP CHO MỌI LOẠI QUY TRÌNH, TỰ ĐỘNG HOÁ CÁC TÁC VỤ

Xây dựng quy trình chuẩn dễ dàng và nhanh chóng cho mọi hoạt động của công ty

Tính năng của Base Workflow

Nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp 4.0

Quản lý toàn diện quy trình làm việc

Quy trình làm việc được chuẩn hóa và theo dõi dễ dàng

Phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các phòng ban

Tự động chuyển giao công việc giữa các quy trình và đo lường kết quả

Chuẩn hoá dữ liệu, giảm thiểu sai sót

Mọi dữ liệu và công việc được chuẩn hóa để kiểm soát

Thiết lập cho mọi loại quy trình, tự động hoá các tác vụ

Xây dựng quy trình chuẩn dễ dàng và nhanh chóng cho mọi hoạt động của công ty

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request